• ข้อมูลคำศัพท์และสำนวนจากรัฐธรรมนูญ 146 total views 31 recent views

    ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับไทย - อังกฤษ ศัพท์และสำนวนวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับไทย - อังกฤษ,...
    สำนักภาษาต่างประเทศ 27 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).