• คลิปวิดีโอรายการนานาสาระวิชาการ 38 total views 15 recent views

  งานวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ บทความวิชาการของสำนักวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมของสำนักวิชาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • BPS พอดแคสต์ 138 total views 56 recent views

  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา/ที่มาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ บทความวิชาการของสำนักวิชาการ รวมทั้งภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักวิชาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบพอดแคสต์
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • วารสารพระจันทรา 56 total views 26 recent views

  วารสารวิชาการที่รวบรวมเอกสารวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ ทั้งทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • วารสารต้นกล้าวิชาการ 98 total views 39 recent views

  วารสารวิชาการที่รวบรวมบทความวิชาการจากสำนักวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ ทั้งทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • อินโฟกราฟิกวิชาการและกฎหมาย 95 total views 54 recent views

  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติและข้อมูลประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • สรุปงานวิจัย 59 total views 21 recent views

  สรุปงานวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา โดยจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • สรุปงานวิจัยของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และจากการป... 177 total views 70 recent views

  สรุปงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ บทสรุปการศึกษาวิจัย, บทสรุปผู้บริหารรายงานการวิจัย, KPI-Research SNAP, KPI-Brief, KPI-Mini Series, KPI-Policy Brief, TSRI Research Brief และ TSRI Policy...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • สรุปผลการประชุม/สัมมนา 78 total views 33 recent views

  สรุปผลการสัมมนา/สรุปผลการประชุม จากการที่บุคลากรสำนักวิชาการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนา/การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญ...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • ผลงานวิจัยของวุฒิสภา 269 total views 110 recent views

  รายงานการวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้แก่วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • แนะนำงานวิจัย 119 total views 43 recent views

  รายชื่อรายงานการวิจัย บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • บทความวิชาการ 171 total views 67 recent views

  บทความทางวิชาการของบุคลากรสำนักวิชาการเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สำคัญหรือประเด็นอื่นที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ติดตาม ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม...
  สำนักวิชาการ 17 เมษายน 2567
 • ผลงานที่ผ่านการประเมินเลื่อนระดับของข้าราชการ 172 total views 43 recent views

  รายละเอียดผลงานที่ผ่านมา และผลงานในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับขั้นของข้าราชการสายวิชาการ
  สำนักวิชาการ 26 มีนาคม 2567
 • แนะนำหนังสือ 106 total views 35 recent views

  เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ที่เข้ามาใหม่ของห้องสมุดวุฒิสภา
  สำนักวิชาการ 26 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการพิจารณากระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา 65 total views 28 recent views

  รายละเอียดการพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา ประกอบด้วย สารบบกระทู้ถาม/ประเด็นคำถาม/ประเด็น คำตอบ/ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาที่รัฐมนตรีรับไป พิจารณาดำเนินการ/ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณา ศึกษาของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา 51 total views 25 recent views

  รายละเอียดการพิจารณาผลการดำเนินการตามรายงาน การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ประกอบด้วย สารบบรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา/สารบบรายงานการพิจารณา...
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปประเด็น Morning Talk 64 total views 27 recent views

  สาระสำคัญในการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สมาชิกวุฒิสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายและ ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณากระทู้ ถามและผลการดำเนินการตามข้อสังเกตข... 174 total views 77 recent views

  การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิก วุฒิสภาในการพิจารณากระทู้ถามและผลการดำเนินการ ตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการพิจารณารายงานประจำปี 88 total views 28 recent views

  รายละเอียดการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือ รายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของ รัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภาหรือเรื่องอื่นใดที่คณะรัฐมนตรีมี มติให้เสนอต่อวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ 101 total views 49 recent views

  สรุปผลการจัดสัมนาของคณะกรรมการวิชาการในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นอื่นๆที่ อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 405 total views 123 recent views

  รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมวุฒิสภา
  สำนักกรรมาธิการ 1 12 มีนาคม 2567
 • รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 292 total views 79 recent views

  ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง จำแนกตามชุดสภา และเรียงลำดับตามเลขที่สมาชิก
  สำนักบริหารงานกลาง 12 มีนาคม 2567
 • เอกสารวิชาการของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 58 total views 17 recent views

  เอกสารวิชาการที่คณะกรรมการวิชาการวุฒิสภาสนใจและนำมาศึกษา วิเคราะห์โดยเผยแพร่สู่สาธารณชน
  สำนักวิชาการ 11 มีนาคม 2567
 • แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 348 total views 81 recent views

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงาน / รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นเรื่องและตัวชี้วัด / โครงการตามแผนตามเรื่อง
  สำนักนโยบายและแผน 26 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลการประชุมวุฒิสภา 255 total views 87 recent views

  ข้อมูลครั้งที่ สมัยประชุม วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม สรุปการประชุม
  สำนักการประชุม 6 กันยายน 2566
 • ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 582 total views 152 recent views

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอ สถานะร่างพระราชบัญญัติ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ วาระที่ ๓...
  สำนักการประชุม 6 กันยายน 2566
 • ข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 259 total views 86 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดของกระทู้ถาม ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอกระทู้ถาม สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม ผลการพิจารณา และเอกสารแนบ
  สำนักการประชุม 6 กันยายน 2566
 • แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 294 total views 79 recent views

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สำนักนโยบายและแผน 10 สิงหาคม 2566
 • รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ 280 total views 66 recent views

  ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปี แต่ละปีงบประมาณ โครงการภายในสำนักงาน แต่ละปีงบประมาณ
  สำนักนโยบายและแผน 9 สิงหาคม 2566
 • รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 237 total views 70 recent views

  ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน
  สำนักนโยบายและแผน 9 สิงหาคม 2566
  สำนักนโยบายและแผน 9 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).