• คลิปวิดีโอรายการนานาสาระวิชาการ 15 total views 4 recent views

  งานวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ บทความวิชาการของสำนักวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมของสำนักวิชาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • BPS พอดแคสต์ 31 total views 18 recent views

  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา/ที่มาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ บทความวิชาการของสำนักวิชาการ รวมทั้งภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักวิชาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบพอดแคสต์
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • วารสารพระจันทรา 10 total views 3 recent views

  วารสารวิชาการที่รวบรวมเอกสารวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ ทั้งทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • วารสารต้นกล้าวิชาการ 32 total views 12 recent views

  วารสารวิชาการที่รวบรวมบทความวิชาการจากสำนักวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ ทั้งทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • อินโฟกราฟิกวิชาการและกฎหมาย 17 total views 10 recent views

  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติและข้อมูลประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • สรุปงานวิจัย 24 total views 9 recent views

  สรุปงานวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา โดยจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • สรุปงานวิจัยของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และจากการป... 40 total views 21 recent views

  สรุปงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ บทสรุปการศึกษาวิจัย, บทสรุปผู้บริหารรายงานการวิจัย, KPI-Research SNAP, KPI-Brief, KPI-Mini Series, KPI-Policy Brief, TSRI Research Brief และ TSRI Policy...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • สรุปผลการประชุม/สัมมนา 25 total views 11 recent views

  สรุปผลการสัมมนา/สรุปผลการประชุม จากการที่บุคลากรสำนักวิชาการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนา/การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญ...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • ผลงานวิจัยของวุฒิสภา 45 total views 33 recent views

  รายงานการวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้แก่วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • แนะนำงานวิจัย 28 total views 16 recent views

  รายชื่อรายงานการวิจัย บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • บทความวิชาการ 37 total views 21 recent views

  บทความทางวิชาการของบุคลากรสำนักวิชาการเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สำคัญหรือประเด็นอื่นที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ติดตาม ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม...
  สำนักวิชาการ 17 เมษายน 2567
 • ผลงานที่ผ่านการประเมินเลื่อนระดับของข้าราชการ 81 total views 46 recent views

  รายละเอียดผลงานที่ผ่านมา และผลงานในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับขั้นของข้าราชการสายวิชาการ
  สำนักวิชาการ 26 มีนาคม 2567
 • แนะนำหนังสือ 36 total views 15 recent views

  เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ที่เข้ามาใหม่ของห้องสมุดวุฒิสภา
  สำนักวิชาการ 26 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการพิจารณากระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา 17 total views 6 recent views

  รายละเอียดการพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา ประกอบด้วย สารบบกระทู้ถาม/ประเด็นคำถาม/ประเด็น คำตอบ/ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาที่รัฐมนตรีรับไป พิจารณาดำเนินการ/ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณา ศึกษาของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา 10 total views 3 recent views

  รายละเอียดการพิจารณาผลการดำเนินการตามรายงาน การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ประกอบด้วย สารบบรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา/สารบบรายงานการพิจารณา...
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปประเด็น Morning Talk 20 total views 7 recent views

  สาระสำคัญในการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สมาชิกวุฒิสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายและ ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณากระทู้ ถามและผลการดำเนินการตามข้อสังเกตข... 32 total views 20 recent views

  การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิก วุฒิสภาในการพิจารณากระทู้ถามและผลการดำเนินการ ตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการพิจารณารายงานประจำปี 38 total views 14 recent views

  รายละเอียดการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือ รายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของ รัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภาหรือเรื่องอื่นใดที่คณะรัฐมนตรีมี มติให้เสนอต่อวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ 23 total views 9 recent views

  สรุปผลการจัดสัมนาของคณะกรรมการวิชาการในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นอื่นๆที่ อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
  สำนักวิชาการ 21 มีนาคม 2567
 • เอกสารวิชาการของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 29 total views 5 recent views

  เอกสารวิชาการที่คณะกรรมการวิชาการวุฒิสภาสนใจและนำมาศึกษา วิเคราะห์โดยเผยแพร่สู่สาธารณชน
  สำนักวิชาการ 11 มีนาคม 2567
 • แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 134 total views 35 recent views

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สำนักนโยบายและแผน 10 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).