• ข้อมูลการประชุมวุฒิสภา 93 total views 25 recent views

  ข้อมูลครั้งที่ สมัยประชุม วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม สรุปการประชุม
  สำนักการประชุม 6 กันยายน 2566
 • ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 261 total views 73 recent views

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอ สถานะร่างพระราชบัญญัติ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ วาระที่ ๓...
  สำนักการประชุม 6 กันยายน 2566
 • ข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 91 total views 31 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดของกระทู้ถาม ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอกระทู้ถาม สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม ผลการพิจารณา และเอกสารแนบ
  สำนักการประชุม 6 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).