ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

  • ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
  • ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
  • ผู้เสนอ
  • สถานะร่างพระราชบัญญัติ
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ตามขั้นตอนการพิจารณา ได้แก่ ร่าง ส.ส. รับหลักการ ร่างที่ ส.ส. ลงมติเห็นชอบ ประกาศตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ รายงานคณะกรรมาธิการ ร่างผ่านการพิจารณาวาระที่ ๓ ประกาศตั้งกรรมาธิการร่วมกัน รายงานคณะกรรมาธิการร่วมกัน ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานพระราชบัญญัติ และกลุ่มงานญัตติ สำนักการประชุม
* อีเมลผู้ติดต่อ act0007@hotmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://web.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar พัชรี สุชาติพงค์
สร้างในระบบเมื่อ 16 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 กันยายน 2566