• คลิปวิดีโอรายการนานาสาระวิชาการ 5 total views 2 recent views

  งานวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ บทความวิชาการของสำนักวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมของสำนักวิชาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • BPS พอดแคสต์ 6 total views 4 recent views

  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา/ที่มาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ บทความวิชาการของสำนักวิชาการ รวมทั้งภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักวิชาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบพอดแคสต์
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • วารสารพระจันทรา 6 total views 2 recent views

  วารสารวิชาการที่รวบรวมเอกสารวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ ทั้งทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • วารสารต้นกล้าวิชาการ 9 total views 5 recent views

  วารสารวิชาการที่รวบรวมบทความวิชาการจากสำนักวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ ทั้งทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • อินโฟกราฟิกวิชาการและกฎหมาย 6 total views 2 recent views

  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติและข้อมูลประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • ผลงานวิจัยของวุฒิสภา 9 total views 4 recent views

  รายงานการวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้แก่วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • แนะนำงานวิจัย 7 total views 3 recent views

  รายชื่อรายงานการวิจัย บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เป็นประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา...
  สำนักวิชาการ 18 เมษายน 2567
 • บทความวิชาการ 11 total views 2 recent views

  บทความทางวิชาการของบุคลากรสำนักวิชาการเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สำคัญหรือประเด็นอื่นที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ติดตาม ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม...
  สำนักวิชาการ 17 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).