ข้อมูลรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมวุฒิสภา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักกรรมาธิการ 1
* อีเมลผู้ติดต่อ committee.vdo@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการประจำวุฒิสภาที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.senate.go.th/view/1/บทความ_รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ/TH-TH
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar เฉลิมชัย ศรีจันทร์
สร้างในระบบเมื่อ 19 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มีนาคม 2567