• รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 117 total views 12 recent views

    ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง จำแนกตามชุดสภา และเรียงลำดับตามเลขที่สมาชิก
    สำนักบริหารงานกลาง 12 มีนาคม 2567