• ข้อมูลคำศัพท์และสำนวนจากรัฐธรรมนูญ 96 total views 14 recent views

    ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับไทย - อังกฤษ ศัพท์และสำนวนวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับไทย - อังกฤษ,...
    สำนักภาษาต่างประเทศ 27 มิถุนายน 2566